1. Generelt

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for levering af alle produkter og ydelser fra FriioT ApS (”Sælger”) til køber (”Køber”), medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2 Betingelserne samt Sælgers dertil knyttede skriftlige specifikationer, tilbud og/eller supplerende betingelser udgør den samlede aftale mellem Køber og Sælger.

1.3 Ved salg af produkter fra Sælgers leverandører, uanset om disse produkter er anvendt af Sælger i forbindelse med produktionen af andre produkter, er Sælgers forpligtelser over for Køber begrænset til de rettigheder, Sælger opnår hos sine leverandører.

2. Tilbud, ordrebekræftelser mv.

2.1 Er der i tilbud afgivet af Sælger ikke angivet særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet 4 uger efter tilbuddets datering. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Købers ordre, accept mv. er først bindende for Sælger efter afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse.

2.2 Tilbud og dokumentation må ikke overgives til tredjemand.

2.3 Sælger er berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. Køber kan alene overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til indgået aftale til tredjemand med Sælgers samtykke.

3. Priser

3.1 Alle priser er eksklusive fragt, ekspeditions og administrationsgebyrer, emballage, salgs- og brugsafgifter, told, moms samt andre skatter og afgifter mv.

3.2 Køber er forpligtet til, indtil levering har fundet sted, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede ændringer i forhold, som Sælger ikke har rådighed over, herunder f.eks. valutakurser, priser fra underleverandører, fragt, gebyrer, told, skatter og afgifter.

3.3 Sælger forbeholder sig ret til at pålægge administrative gebyrer i forbindelse med ordrer under et vist beløb eller volumen, forgæves kørsel, særlig emballering, uberettiget reklamation og andre lignende forhold.

3.4 Ydelser der bygger på tids- og materialeforbrug vil blive leveret i overensstemmelse med Sælgers offentliggjorte satser gældende på den dato, hvor de pågældende ydelser leveres, medmindre andet fremgår af Sælgers skriftlige tilbud eller ordrebekræftelse. Servicetid, der faktureres, omfatter rejsetid til og fra arbejdsstedet og hele tidsrummet, hvor Sælgers repræsentanter står til rådighed for arbejdet og ventetid i forbindelse med udførelsen (uanset om dette sker på arbejdsstedet eller et andet sted).

4. Betaling og ejendomsforbehold

4.1 Betaling skal ske senest den dato, som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Modregning kan ikke finde sted, hvis kravet er omtvistet af Sælger. Reklamationer mv. berettiger ikke til at tilbageholde betaling for leverancer.

4.2 Betaler Køber ikke rettidigt, er Sælger berettiget til at pålægge rykkergebyr samt beregne morarenter efter rentelovens § 5 af den til enhver tid værende restgæld og indtil betaling sker.

4.3 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil Sælger har modtaget fuld betaling. Køber forpligter sig til at holde det leverede adskilt og er uberettiget til at ændre, anvende, sælge eller på anden måde råde over det solgte til betaling er sket.

5. Returnering

5.1 Produkter samt emballage kan kun returneres efter forudgående skriftlig aftale med Sælger.

5.2 Ved returnering af produkter skal det solgte fremsendes til Sælger i original emballage. Forsendelse sker for Købers regning og risiko.

5.3 Returnering sker mod fradrag i købesummen på minimum 15 % af nettovarebeløbet. Varelinjer med fakturabeløb under 200 kr. krediteres ikke.

6. Annullering og ændring af ordrer

6.1 Køber kan annullere og ændre en ordre frem til leveringstidspunktet ved skriftlig meddelelse til Sælger. Ordrer på specielt fremstillede eller tilpassede produkter kan ikke annullere eller ændres.

6.2 Ved Købers annullering af en ordre, er Køber forpligtet til, ved betaling af rimelige annulleringsog tilbagetagelsesomkostninger, at friholde Sælger for direkte omkostninger.

6.3 Sælger har til enhver tid ret til at annullere en ordre på grund af Købers misligholdelse ved skriftlig meddelelse til Køber og er berettiget til at kræve betaling for rimelige annullerings- og tilbagetagelsesomkostninger som anført ovenfor.

7. Produktinformation og produktændringer

7.1 Oplysninger i produktinformation og prislister er at betragte som vejledende og er kun bindende for Sælger i det omfang, der udtrykkeligt henvises hertil i ordrebekræftelsen. Oplysninger i Sælgers projektmateriale, tegninger, tekniske data og lignende er ikke bindende for Sælger, medmindre dette er skriftligt aftalt.

7.2 Sælger bevarer alle rettigheder til tegninger, specifikationer og lignende materiale, som er udleveret til Køber før eller efter aftalens indgåelse, og Køber er således ikke berettiget til at videregive dette materiale uden Sælgers skriftlige accept eller i øvrigt at misbruge det udleverede materiale.

7.3 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer og til at erstatte produkter med den seneste udgave af produktet eller lignende produkt med samme form og funktion.

7.4 Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Sælger. Sælger forbeholder sig under alle omstændigheder retten til at afvise enhver ændring, som anses for farlig eller teknisk utilrådelig eller som ikke stemmer overens med fast indarbejdede konstruktions- eller kvalitetsvejledninger og standarter, eller som er uforenelig med Sælger konstruktions- eller produktionskapacitet.

7.5 Sælger er ikke ansvarlig for produkter produceret eller ændret på baggrund af instruktioner fra Køber eller dennes repræsentant eller ved brug af komponenter/produkter angivet af Køber eller dennes repræsentant.

7.6 Sælger er ikke ansvarlig for, om produktet egner sig til det af Køber påtænkte formål og er ikke ansvarlig for produkternes kompatibilitet med andre producenters produkter, undtaget i det omfang, det er udtrykkeligt angivet i Sælgers offentliggjorte specifikationer eller skriftlige tilbud.

8. Sælgers vejledning

8.1 Forespørgsler om produkters anvendelse, egenskaber mv. besvares vejledende, uforpligtende og i generel form. Besvarelserne skal opfattes som generel vejledning om produktet og ikke konkret rådgivning om varens egnethed til Købers påtænkte formål.

8.2 Sælger påtager sig i intet tilfælde projektansvar. Aftaler om, at Sælger skal bistå i forbindelse med rådgivning, test, support, projektarbejde, engineering, installation, montage, opstartshjælp mv., er alene en aftale om, at Sælgers medarbejderes yder en god indsats, og arbejdet faktureres efter Sælgers medarbejderes tidsforbrug, uanset om Køber tilsigtede resultat, effekt eller virkning har kunnet opnås.

9. Levering og forsinkelse

9.1 Levering sker fra Sælgers adresse. Aftaler fortolkes ved aftaleindgåelsen gældende Incoterms. Risikoens overgang overgår således til Køber, når leverancen stilles til rådighed for Køber på Sælgers adresse, uanset om der måtte være indgået en særskilt aftale mellem Køber og Sælger om tilkøb af fragt, og uanset om Sælger i dette tilfælde måtte bruge egne folk til varetagelse af transporten.

9.2 Den forventede leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen og er fastsat af Sælger efter bedste skøn overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse, og er for varer, der ikke findes på eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af den pågældende vare.

9.3 Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogle beføjelser over for Sælger.

9.4 Sælger forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.

9.5 Forsinkelse ved levering berettiger ikke køber til erstatning.

10. Undersøgelsespligt og reklamation

10.1 Ved levering skal Køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10.2 Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde have været opdaget give Sælger skriftlig herom samt anføre hvori manglen består.

10.3 Hvis Køber ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor, mister Køber retten til at fremsætte krav mod Sælger i anledning af det pågældende mangelfulde forhold.

11. Ansvar for mangler

11.1 Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, skal Sælger efter eget valg foretage udbedring af manglen ved omlevering eller afhjælpning eller tilbagebetale købesummen efter returnering af det mangelfulde produkt efter Sælgers anvisninger.

11.2 Sælger gør opmærksom på, at leverede produkter kan indeholde genbrugsmaterialer (f.eks. låseanordninger, plastik mv.) og reproducerede dele til nye dele eller dele, som har været udsat for tilfældig brug og forbeholder sig retten til at anvende sådanne dele i forbindelse med afhjælpning af mangler. Sælger har ligeledes ret til at foretage udbedring ved levering af renoverede produkter.

11.3 Foretages udbedring af det mangelfulde forhold, har Køber ikke yderligere krav mod Sælger i denne anledning. Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden 50 dage, er Køber berettiget til at hæve aftalen.

11.4 I de tilfælde hvor Køber er berettiget til at hæve aftalen, eller såfremt det solgte returneres til Sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Sælger i original emballage og for Købers regning og risiko. I det omfang Sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Sælger berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod Sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er Køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos Sælger.

11.5 Hvis Købers reklamation viser sig at være uberettiget, f.eks. hvis det viser sig, at eventuelle fejl er opstået som følge af fejlagtig brug, forsøm- 2 melse, fejlagtig installation, reparation eller ændring udført af andre end Sælger, eller usædvanlig forringelse eller nedbrydning af produktet eller dele heraf grundet Købers fysiske miljø eller elektrisk eller elektromagnetisk støj, og Sælger har foretaget arbejder eller leverancer i forbindelse med udbedringsforsøg eller har betalt fragt, har Sælger ret til at fakturere det medgåede arbejde, leverancer og andre udlæg til Køber.

11.6 Sælgers ansvar for mangler kan ikke overstige den fakturerede pris for det mangelfulde produkt.

11.7 Har Køber ikke inden 6 måneder efter fakturadatoen påberåbt sig manglen over for Sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For hardwareprodukter solgt i ”åbnet emballage” (f.eks. produkter returneret af kunder eller leverandører, renoveret eller istandsat fra fabrikkens side mv.) gælder mangelsansvaret dog kun i 90 dage fra fakturadatoen. For omleverede, udskiftede eller reparerede dele gælder mangelsansvaret i 6 måneder, for fabriksreparationer eller udskiftninger af hardwaredele og reparerede eller udskiftede hardwareprodukter solgt i ”åbnet emballage” dog kun 30 dage fra datoen for den pågældende omlevering, udskiftning eller reparation, dog således at Sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 12 måneder fra den oprindelige fakturadato.

11.8 Forandring eller indgreb i det solgte uden Sælgers skriftlige samtykke fritager Sælger for enhver forpligtelse.

12. Særligt vedrørende levering af software og firmware mv.

12.1 Medmindre der er indgået særskilt aftale herom, får Køber alene en ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig licens til brug af software og firmware i form af genstandskoder og uden ret til at underlicensere, afsløre, adskille, dekompilere, reserve engineer eller på anden måde ændre softwaren eller firmwaren.

12.2 Sælger eller dennes leverandører og licensgivere beholder ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder.

12.3 Sælger indestår ikke for, at leveret software eller firmware vil fungere uden afbrydelser eller for at leverede produkter opfylder købers påtænkte brug eller krav.

12.4 Sælger hæfter ikke for krav i anledning af (a) søgsmål, der opstår på grund af en konfiguration eller ændring, der er indarbejdet i hardware, firmware og software på Købers anmodning, (b) en procesanvendelse anmodet eller kontrolleret af Køber eller tredjemand, og (c) anvendelse af firmware eller software kombineret med andet udstyr, software eller materialer, som ikke er leveret af Sælger.

13. Eksportrestriktioner

13.1 Produkter og tilknyttede materialer, der leveres eller er omfattet af licens, kan være underlagt eksportrestriktioner i EU- og amerikansk lovgivning samt lovgivningen i det land, hvor Produkterne leveres til eller benyttes i. Eksportøren hæfter for overholdelse af sådanne love og bestemmelser.

13.2 Såfremt EU-, amerikansk, eller anden lovgivning kræver eksportautorisering til eksport eller videreeksport af et produkt eller tilknyttet teknologi, kan levering ikke finde sted, før den krævede eksportautorisation er opnået.

13.3 Køber kan ikke gøre krav gældende mod Sælger i tilfælde af forsinkelse grundet eksportrestriktioner. Såfremt eksportautorisation nægtes, fritages Sælger for enhver forpligtelser over for Køber, og Køber kan ikke gøre krav gældende mod Sælger.

13.4 Produkter, der sælges, eller hvortil der gives licens i medfør af denne aftale må ikke anvendes i relation til våben- eller masseødelæggelsesformål, herunder men ikke begrænset til design, udvikling, produktion eller brug af nukleare våben, missiler eller understøttelse af missilprojekter, kemiske eller biologiske våben.

14. Force majeure

14.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer Sælgers opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Sælger: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, terror, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, eksport- eller importforbud, oprør og uroligheder, ekstraordinære myndighedsindgreb, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, naturkatastrofer samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes de i dette punkt nævnte omstændigheder.

14.2 Det påhviler Sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Køber, dersom der indtræder omstændigheder som nævnt i denne bestemmelse.

14.3 Indtræder force majeure hos Køber, skal Køber dække Sælgers omkostninger til at sikre og beskytte produkterne, mens force majeure foreligger.

14.4 Hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end [3] måneder på grund af force majeure, er parterne berettigede til erstatningsfrit at annullere den opfyldte del af aftalen, dog forudsat at Sælger kan aftale aftalen hos leverandøren.

14.5 Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

15. Produktansvar

15.1 For produkter, der sælges med brugervejledning o.lign. henvises til sådanne særskilte medfølgende vejledninger. Sælger hæfter ikke for produktskader på ting, medmindre Køber kan godtgøre, at Køber har anvendt/installeret det købte i overensstemmelse med eventuelle vejledninger o.lign.

15.2 Sælgers ansvar for tingskade kan ikke overstige DKK 20.000.000. Sælgers ansvar er endvidere begrænset som fastsat i pkt. 16 nedenfor.

15.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber skal holde Sælger skadesløs, hvis Sælger pålægges ansvar for tab, som Sælger, jf. punkterne ovenfor ikke er ansvarlig for over for Køber.

15.4 Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

16. Ansvarsbegrænsning

16.1 Sælger kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af goodwill eller tabt fortjeneste, eller i øvrigt tab, der er opstået som følge af Købers manglende mulighed for at foretage kontraktmæssig opfyldelse af sine forpligtelser over for tredjemand. Foranstående ansvarsfraskrivelse gælder, uanset at Sælger i øvrigt måtte være ansvarlig i medfør af regler om produktansvar eller som følge af forsinket eller mangelfuld levering.

17. Tvister

17.1 Enhver tvist mellem parterne i anledning af aftalen og forhold, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret uden hensyn til lovvalgsregler deri. Den internationale købelov, lov nr. 733 af 7. december 1988, og De Forenede Nationers konvention af 1. april 1980 om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.

17.2 Medmindre andet aftales skal alle tvister afgøres ved de danske domstole ved retten i den retskreds, hvor Sælger har sit forretningssted eller som anvist af Sælger.

17.3 Ethvert søgsmål mod Sælger skal anlægges senest 18 måneder efter søgsmålsgrundens opståen. [1. februar 2018]